OGAYA.CZ  -  skvělé vychytávky 

Obchodní podmínky - reklamace

Obchodní podmínky ogaya shopu

 

Obchodní podmínky - všeobecná ustanovení

(platné od 4.7. 2015)

 

Všeobecná ustanovení

 

Základní údaje – dodavatel - prodejce Daniel Beránek - OGAYA

 

Kupující

Koncový uživatel poskytuje prodejci dobrovolně svoje osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním planta shopu. Kupující poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

 

Základní informace

Obchodní podmínky jsou platné pro veškerý nákup realizovaný v ogaya.cz Tyto podmínky definují práva a povinnosti planta shopu a práva a povinnosti nakupujících.

 

Ochrana osobních údajů

 

Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníků s jejich výslovným souhlasem. Veškeré osobní údaje jsou použity pouze k realizaci obchodní transakce a podle pravidel, které zvolil a odsouhlasil zákazník při vyplnění objednávkového formuláře. Veškerá osobní data jsou provozovatelem ogaya shopu  spravována s největší opatrností a pečlivostí s ohledem na práva a potřeby zákazníků. Osobní údaje může zákazník kontrolovat a měnit po přihlášení do uživatelského rozhraní internetového obchodu, v sekci osobní údaje.

 

Pokud zákazník projeví zájem, může mu provozovatel ogaya shopu zasílat různé nabídky a propagační materiály. Zákazník má možnost tuto službu nevyužít. Provozovatel získané osobní údaje shromažďuje pouze z důvodu snadnější komunikace s klientem a realizace obchodu. Provozovatel tyto údaje nepředává žádné další osobě nebo společnosti. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může klient kdykoli odvolat a provozovatel je povinen jeho žádosti vyhovět.

 

Uchováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefon a email. Osobní údaje archivujeme do doby, dokud zákazník nepožádá o jejich vymazání.

 

V případě, že zákazník chce odstranit své osobní údaje z databáze, kontaktuje provozovatele e-mailem na adresu:  www.ogaya.cz

 

Uzavření kupní smlouvy

 

Objednávka zboží

Veškeré objednávky jsou závazné. Provozovatel planta shopu má povinnost realizovat závazné objednávky svých zákazníků a obstarat dodání vybraného zboží na adresu uvedenou v objednávce.

 

Provozovatel ogaya shopu si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně objednané zboží neodebírá, bez řádného důvodu jej vrací nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci obchodu. Všechno zboží v obchodní galerii www.ogaya.cz je určeno k běžnému prodeji, provozovatel však neručí za dostupnost všech vystavovaných produktů.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím elektronické objednávky zboží a následným potvrzením, jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl do objednávkového formuláře.

 

Elektronicky odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně a pečlivě objednávkový formulář. Klient je přehledně a srozumitelně informován o cenách všech produktů i o celkové ceně, která odpovídá jeho nákupu na obchodní galerii. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se všemi podmínkami. Způsob dopravy objednaného zboží a jeho hrazení záleží na volbě klienta.

 

Zrušení objednávky

Zákazník a dodavatel mají právo bez jakéhokoli důvodu od transakce ustoupit a to až do okamžiku potvrzení objednávky provozovatelem ogaya shopu. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze po dohodě obou stran zúčastněných v obchodním vztahu, to znamená obchodní galerie a zákazníka.

 

Způsob doručení vybraného zboží klientovi

Klient u každého objednaného produktu musí vybrat a potvrdit způsob dopravy daného zboží. Odesláním objednávky klient potvrzuje zvolený způsob dopravy, jeho úhradu i způsob platby daného zboží. Vzhledem k vzdálenosti bude zákazníkům ze Slovenska účtována cena za dopravu v hodnotě 250,- za objednávku. 

 

Klient je zodpovědný za překontrolování dopraveného zboží, pokud je zboží nebo obal balíku viditelně poškozen, je klient povinen překontrolovat obsah zásilky společně s osobou doručovatele a v případě poškození produktu postupovat podle pravidel konkrétní zvolené dopravní služby. V případě, že zboží je dopraveno poškozené vinnou dopravce a klient nepřekontroloval stav doručeného zboží, nemůže provozovatel ogaya shopu poskytovat žádnou náhradu.

 

 

 

Dodání zboží

Provozovatel se zavazuje dodat objednané zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. Klient bude o realizaci obchodu pravidelně informován. Rychlost a způsob dopravy zboží záleží na klientem zvoleném způsobu dopravy. Objednaný produkt se považuje za doručený v okamžiku doručení na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

 

Platby a hrazení zboží

Zákazník má několik možností hrazení objednaného zboží. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci zákazníka.

Číslo účtu: 166792765/0300 ČSOB

Zásilka obsahuje vždy daňový doklad, je-li k produktu potřebný návod, je součástí zásilky. Daňový doklad slouží jako záruční list. V zásilce může být v některých případech přiložen i záruční list výrobce konkrétního produktu. Součástí kupní smlouvy není montáž ani instalace produktu. Provozovatel nemá vůči zákazníkovi závazek montáže a instalace.

 

Ceny a platnost nabídky

Ceny uvedené v ogaya shopu WWW:OGAYA.CZ jsou aktualizovány v pravidelných týdenních intervalech. Ceny jsou přepočítávány v závislosti na pohybu kurzu USD, EUR uváděny včetně DPH 21% a jsou určeny pro konečného zákazníka. Součástí každé dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny i akční ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Pro zákazníka platí cena uvedená v době vytvoření objednávky. Tzn., pokud se ceny vámi objednaného zboží po provedení vaší objednávky změní, zboží je doručeno za cenu, která platila v okamžiku vytvoření objednávky. U výrobků uvádíme i doporučenou maloobchodní cenu od distributorů, za kterou můžete produkt zakoupit v kamenných prodejnách nebo v jiných e-shopech.

 

Slevy

Neposkytujeme žádné množstevní slevy. Na vybrané zboží je poskytnuta sleva ve výši 5-50% dle aktuální nabídky.    Slevy jsou vždy platné do odvolání nebo vyprodání zásob.

 

Zákazník přebírající zboží

Klient podepsáním dodacího listu potvrzuje, že doručené zboží odpovídá jeho objednávce a bylo doručeno nepoškozené. Na pozdější reklamace není možné brát zřetel. Je proto v zájmu klienta se přesvědčit, že objednané zboží nemá poškozený obal (mechanicky ani žádným jiným způsobem). V opačném případě je třeba sepsat o poškození zásilky protokol s pověřenou osobou dopravce. V takovém případě má zákazník nárok na slevu nebo výměnu zboží.

 

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen "reklamace") spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

 

Záruka a postup v případě reklamace

Jako záruční list pro každý produkt slouží daňový doklad, který je vložený v každé zásilce. Zákonná záruční lhůta 24 měsíců se počítá ode dne doručení a převzetí zásilky koncovým zákazníkem. Záruku lze uplatnit pouze v souladu se záručními pravidly konkrétního výrobku. Pokud je závada na výrobku neslučitelná s těmito podmínkami (vady způsobené nesprávným používáním výrobku), nelze reklamaci uplatnit. Záruční doba uvedená u všech produktů v planta shopu je platná pro spotřebitele a řídí se občanským zákoníkem.

 

Právo na reklamaci má zákazník tehdy, má-li zboží prokazatelnou vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným použitím nebo se nejedná o běžné opotřebení, na které se záruka nevztahuje.

 

Pro uplatnění reklamace zákazník postupuje podle pravidel reklamace planta shopu, zákazník vyplní reklamační formulář a zboží pečlivě zabalí tak, aby nemohlo dojít při přepravě k poškození.

 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

 

Všechny pravidla reklamace na ogaya shopu www.ogaya.cz se řídí zákonnými normami platnými v České republice nebo v ostatních evropských zemích, kde obchodní planta shop www.planta.cz podniká. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicet dní.

 

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit v každém případě, kdy dodavatel (www.ogaya.cz) nesplní svoje závazky vzniklé potvrzením závazné objednávky.

 

Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání  objednaného zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.  Dodavatel může od smlouvy odstoupit pouze v případě, že objednané zboží  není k dispozici nebo se výrazně změnila jeho cena. V každém takovém  případě je dodavatel povinen zákazníka informovat a konzultovat s ním  další postup.

 

Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce do 14 dní od převzetí zboží, v souladu s platnými zákonnými normami (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku).

 

Při odstoupení od smlouvy je zákazníkovi doporučeno zaslat v tomto smyslu elektronicky písemné vyjádření na kontaktní adresu obchodní galerie a uvést všechny potřebné údaje a doložit všechny potřebné doklady.

 

Od momentu odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat zboží zpět do 10 dnů. Zboží zaslané zákazníkem zpět k dodavateli by mělo být zasláno kompletně, v nepoškozeném stavu, včetně všech potřebných dokladů a pokud možno v originálním obalu. V případě, že vrácené zboží je poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou dodavateli výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je zákazníkovi vrácená částka zkrácena o tyto náklady. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, dodavatel vrátí finanční obnos zahrnující kupní cenu a náklady na dopravu na účet zákazníka nejpozději do třicátého dne od odstoupení od kupní smlouvy.

Zákazník je ovšem stále povinen zaplatit poštovné za odeslání zboží zpátky k prodejci.

 

 

Závěr

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny strany realizovaných transakcí, jak pro koncového zákazníka tak, pro provozovatele ogaya shopu. Provozovatel ogaya shopu si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, přičemž se provozovatel zavazuje o všech změnách v obchodních podmínkách včas a zřetelně informovat na stránkách ogaya shopu.

 

OGAYA shop www.ogaya.cz si je dobře vědoma skutečnosti, že úspěch jí přinese pouze spokojený zákazník. Obchodní podmínky ogaya shopu www.ogaya.cz jsou připraveny s ohledem na přání a potřeby našich zákazníků.

 

Krásný den

Daniel Beránek

www.ogaya.cz